1399/07/21

مجموعه پوسترهای شهادت امام حسن مجتبی (ع)

چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام حسن علیه السلام مانع از به اجرا درآوردن برخی از نیّات پلید آنان بود.

مجموعه پوسترهای شهادت امام حسن مجتبی (ع)


خروج