تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/١٤

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شهرستان میامی

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان میامی برگزار گردید. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/١٤

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شهرستان مهدی شهر

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان مهدیشهر برگزار گردید. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/١٤

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شهرستان گرمسار

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان گرمسار برگزار گردید. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/١٤

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شهرستان سرخه

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان سرخه برگزار گردید. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/١٤

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی

مراسم گرامیداشت هفته ی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان دامان برگزار گردید. متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>